3 มหาวิทยาลัย แนะเลี่ยงเดินทาง 9 ประเทศ พื้นที่เสี่ยงติด COVID-19


โดย PPTV Online

เผยแพร่
จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ ศิริราช ออกประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อโรค COVID-19 แนะควรหลีกเลี่ยงการเดินทาง

ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ข้อ 1. ความว่า ไม่อนุมัติให้นักเรียน นิสิต บุคลากรลาเพื่อเดินทางไปยังหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 ตามที่มหาวิทยาลัยปผระกาศกำหนด ซึ่งมีกำหนดเดินทางระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 จนถึงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2563 นั้น

จุฬาฯ ประกาศ นิสิต – บุคลากร เดินทางจากจีนหยุด 14 วัน เฝ้าระวังอาการไวรัสโคโรนา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงกำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 โดยมีรายละเอียดดังนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 ประกอบกับข้อ 1. ของประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้ประเทศดังมีรายชื่อต่ไปนี้ เป้นประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19

 1. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
 2. สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
 3. สาธารณรัฐประชาชนจีน
 4. เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
 5. เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
 6. ญี่ปุ่น
 7. มาเลเซีย
 8. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 9. สาธารณรัฐสิงคโปร์

ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมอจุฬาฯ ชี้จีนใช้เครื่องมือดีช่วยเพิ่มการวินิจฉัยไวรัสโควิด-19 

เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ออกประกาศ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอให้คณาจารย์ บุคลากรหรือนักศึกษาที่จะต้องเดินทางไปยังประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยง หากสามารถเลื่อนการเดินทางออกไปได้ ให้พิจารณาเลื่อนการเดินทางออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น หากมีความจำเป็นจะต้องเดินทาง ขอให้ระมัดระวังและป้องกันตนเอง โดยการจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลให้เพียงพอ และเมื่อกลับจากการเดินทางควรเข้าระบบตรวจคัดกรองตามข้อแนะนำของด่านตรวจโรคอย่างเคร่งครัด

ขณะที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ก็ออกประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการเดินทางในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ปี พ.ศ.2563 สำหรับบุคลากร ดังนี้

 1. เมื่อกลับจากต่างประเทศ ให้รายงานตัวกับผู้บังคับบัญชา สวมใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่คนหนาแน่น รักษาร่างกายให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ หากมีอาการ ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองของโรงพยาบาลศิริราชเท่านั้น
 2. บุคลากรที่ได้รับการอนุมัติในการเดินทาง ให้ทบทวนความจำเป็นของการเดินทาง คณะสามารถออกเอกสารประกอบการขอยกเลิกกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใช้ในการขอคืนเงิน ในกรณีที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ให้ระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อ 1. เมื่อเดินทางกลับ
 3. บุคลากรที่จะเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือประเทศอื่นก่อนวันที่ 30 เมษายน 2563 ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทาง

ข่าวที่คุณอาจพลาด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ