ผอ.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 เตือนหมอกควันภาคใต้กระทบเพิ่ม 5 จังหวัด