สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลล์ เตือนคนไทยเพิ่มความระมัดระวังในพื้นที่สาธารณะ