ระวังพิษจากแมลงก้นกระดก... ที่มาพร้อมกับภัยหนาว ผิวหนังอาจพองได้ !!?