เตรียมขึ้นบัญชี "น้ำดื่ม" เป็นสินค้าควบคุมขั้นสูงสุด จากปัญหาภัยแล้ง