เผยตั้งแต่ต้นปี มีผู้เสียชีวิตจาก "โรคพิษสุนัขบ้า" แล้ว 3 ราย