แผ่นดินไหว 6.4 ตอนใต้ญี่ปุ่น ยังไม่มีรายงานความเสียหาย