ชี้สาเหตุรายงาน “โรคพิษสุนัขบ้า” คลาดเคลื่อน เกิดจากการตรวจวินิจฉัยไม่ถึงที่สุด