ภัยแล้งกระทบเลี้ยงสัตว์ คนเลี้ยงวัว-ควาย ผิดใจชิงแหล่งน้ำ