ผู้ปกครอง จ.ตรัง ประหยัดค่าใช้จ่ายซื้อชุดนักเรียนคนละชุด