วธ. ชวนส่งภาพประวัติศาสตร์ จัดทำ “จดหมายเหตุฉบับประชาชน”