“กังหันน้ำชัยพัฒนา” บรรเทาน้ำเสีย ด้วยพระปรีชาสามารถ