9 พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส เพิ่มกำลังใจในการทำงาน