กรมประชาสัมพันธ์ ชี้แจงเรื่องการลงนามแสดงความอาลัยออนไลน์