พระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวง ต่อนักเรียนทุนอานันทมหิดล