นักออกแบบและพัฒนาสิ่งทอ ผู้เดินตามรอยพระมหากษัตริย์นักคิดนักพัฒนา