ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ทรงพบประชาชนพร้อมพระราชทานอาหารโดยไม่ถือพระองค์