ชาวนาพิจิตร เสนอรัฐ แก้ไขให้เกษตรกรกำหนดราคาข้าวแทนโรงสี