เตรียมผลิตใช้ในไทย รถยนต์ไฟฟ้า สะเทินน้ำ-สะเทินบก (คลิป)