ประชุมหอการค้าทั่วประเทศ ระดมความเห็นเสนอรัฐบาลพัฒนาเศรษฐกิจ (คลิป)