ภัยแล้งรุนแรงหลายพื้นที่ ถนนมิตรภาพสายเก่าโผล่เขื่อนลำตะคอง