เผยข้อติดขัด กทม.ไม่ออกหนังสืออนุญาตมูลนิธิโลกสีเขียวซ่อมสะพาน