เด็กจำนวนมากต่อแถวรอขึ้นบอลลูน เทศกาลบอลลูนนานาชาติ