ศาลยุติธรรมมีมติเอกฉันท์ไม่เลือก "ศิริชัย" นั่งประธานศาลฎีกา