ครม.สั่งคลัง-ธอส.ออกแบบผลิตภัณฑ์รับการให้สินเชื่อระยะยาว