ซ้อมโขนหน้าพระที่นั่งทรงธรรม พระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ