“อ.พะโต๊ะ” จุดเสี่ยงพายุเข้า ท้องถิ่นเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ