ประชาชนเลือกซื้อกระทงจากธรรมชาติ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น