กรมศิลป์เผยวัตถุโบราณสุรินทร์คือพระสมัยรัตนโกสินทร์ 237 ปี