ปิดสนามบินเมืองนครศรีธรรมราช 1  วัน หลังพบยังมีน้ำท่วมขังสูง