บริษัทรถทัวร์ชี้แจงไม่ได้ทิ้งผู้โดยสารกลางทาง แต่เป็นความเข้าใจผิด