แพทย์ยันอากาศเป็นพิษจากไฟไหม้โรงงานถุงมือยาง จ.ตรัง