บ.ชื่อดังสหรัฐเลือกเด็ก”ดาวน์ซินโดรม”เป็นประชาสัมพันธ์