ผู้ว่าฯ น่านสั่งลดเผาป่า หลังค่าหมอกควันเกินมาตรฐาน