ดูไบเตรียมตั้งตู้ตรวจสุขภาพอัจฉริยะตามห้าง-ซูเปอร์มาร์เก็ต