“ภาคีเชียงใหม่”ยังไม่ยกระดับชุมนุมรื้อ“บ้านพักตุลาการ”