โสมแดง! ประกาศวาระประชุม "ปลดนิวเคลียร์-สร้างสันติภาพ"