จิสด้าลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ทุ่งรับน้ำอยุธยา-สุพรรณ