"สุรพงษ์" ยืนยันความบริสุทธิ์ กรณีออกพาสปอร์ตให้ "ทักษิณ" โดยมิชอบ