สปส.เผย “ผู้ประกันตน”ว่างงานจากน้ำท่วมแจ้งรับเงินทดแทน