เขตตัวเมืองเพชรระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น แต่ยังไม่ล้นตลิ่ง