ยลโฉมความงาม “อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล” โบสถ์คริสต์ 100 กว่าปี