นักท่องเที่ยวชมความงามสะพานไม้ไผ่รับอากาศบริสุทธิ์