“โลกร้อน” เปลี่ยนวีถีชีวิตชนเผ่าพันปี ในโบลีเวียไปตลอดกาล