ถอดความหมายพิธีเคลื่อนศพ “ปู่คออี้” พึ่งพาธรรมชาติจนวาระสุดท้ายของชีวิต