“จิตแพทย์”ห่วง“เด็กออทิสติก”ถูกรุ่นพี่รังแกเกิดบาดแผลทางจิตใจส่งผลต่อพัฒนาการ