สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เสนอยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าให้นักท่องเที่ยวจีน