กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เตรียมทำฝนหลวงรับมือฤดูแล้งปี’62