"ทัวร์ส่องนก" เกรงการสร้างถนน “พะเนินทุ่ง” อาจทำสัตว์ป่าหาย