หวังดีอาสากระโดดเก็บโทรศัพท์ตกทะเล สุดท้ายเจอโคลนดูด